Tạo menu con dưới menu Custom Post Type trong WordPress

Bạn muốn tạo một thực đơn con đằng dưới thực đơn custom post type. Điều này rất dễ dàng thực hiện chỉ với một xong xuôi code ngắn.

Tuy rằng nhiên, trước lúc tiến hành. Bạn hãy đảm biểu rằng hẵng biết tạo custom post type trong suốt WordPress. Trường hợp bạn vẫn có chửa vững chắc, hãy đọc bài bác viết lách này.

Đăng tải ký custom post type

Trước tiên, để sở hữu thể tạo được thực đơn con đằng dưới, bạn phải đăng tải ký custom post type.

Khúc code dưới đây sẽ tương trợ bạn đăng tải ký một custom post type mới. Hãy thêm xong xuôi code này vào file functions.php mực tàu theme hoặc child theme mực tàu bạn.

// Register Custom Post Type
function event_post_type() {

	$labels = array(
		'name'         => _x( 'Sự kiện', 'Post Type General Name', 'hocwordpress' ),
		'singular_name'     => _x( 'Sự kiện', 'Post Type Singular Name', 'hocwordpress' ),
		'menu_name'       => __( 'Sự kiện', 'hocwordpress' ),
		'name_admin_bar'    => __( 'Sự kiện', 'hocwordpress' ),
		'archives'       => __( 'Item Archives', 'hocwordpress' ),
		'attributes'      => __( 'Item Attributes', 'hocwordpress' ),
		'parent_item_colon'   => __( 'Parent Item:', 'hocwordpress' ),
		'all_items'       => __( 'Toàn bộ sự kiện', 'hocwordpress' ),
		'add_new_item'     => __( 'Add New Item', 'hocwordpress' ),
		'add_new'        => __( 'Thêm sự kiện', 'hocwordpress' ),
		'new_item'       => __( 'New Item', 'hocwordpress' ),
		'edit_item'       => __( 'Edit Item', 'hocwordpress' ),
		'update_item'      => __( 'Update Item', 'hocwordpress' ),
		'view_item'       => __( 'View Item', 'hocwordpress' ),
		'view_items'      => __( 'View Items', 'hocwordpress' ),
		'search_items'     => __( 'Search Item', 'hocwordpress' ),
		'not_found'       => __( 'Not found', 'hocwordpress' ),
		'not_found_in_trash'  => __( 'Not found in Trash', 'hocwordpress' ),
		'featured_image'    => __( 'Featured Image', 'hocwordpress' ),
		'set_featured_image'  => __( 'Set featured image', 'hocwordpress' ),
		'remove_featured_image' => __( 'Remove featured image', 'hocwordpress' ),
		'use_featured_image'  => __( 'Use as featured image', 'hocwordpress' ),
		'insert_into_item'   => __( 'Insert into item', 'hocwordpress' ),
		'uploaded_to_this_item' => __( 'Uploaded lớn this item', 'hocwordpress' ),
		'items_list'      => __( 'Items list', 'hocwordpress' ),
		'items_list_navigation' => __( 'Items list navigation', 'hocwordpress' ),
		'filter_items_list'   => __( 'Filter items list', 'hocwordpress' ),
	);
	$args = array(
		'label'         => __( 'Sự kiện', 'hocwordpress' ),
		'description'      => __( 'Sự kiện', 'hocwordpress' ),
		'labels'        => $labels,
		'supports'       => array( 'title', 'editor', 'thumbnail' ),
		'hierarchical'     => false,
		'public'        => true,
		'show_ui'        => true,
		'show_in_menu'     => true,
		'menu_position'     => 5,
		'menu_icon'       => 'dashicons-beer',
		'show_in_admin_bar'   => true,
		'show_in_nav_menus'   => true,
		'can_export'      => true,
		'has_archive'      => true,
		'exclude_from_search'  => false,
		'publicly_queryable'  => true,
		'capability_type'    => 'page',
	);
	register_post_type( 'event', $args );

}
add_action( 'init', 'event_post_type', 0 );

Kết trái bạn sẽ nhận được là một thực đơn mới sở hữu tên là “Sự kiện”.

Tạo custom post type sự kiện

Thêm thực đơn con cho thực đơn custom post type

Để tạo một thực đơn con đằng dưới thực đơn “Sự kiện”, bạn phải dùng hàm add_submenu_page() mực tàu WordPress. Hãy thêm xong xuôi code sau vào file functions.php đằng dưới xong xuôi code đăng tải ký post type ở trên.

// Hook  
add_action('admin_menu', 'hk_demo_submenu_event');

// admin_menu callback function
function hk_demo_submenu_event(){

	add_submenu_page(
		'edit.php?post_type=event', #1 Slug thực đơn cha 
		'Demo Tiêu đề pa', #2 Tiêu đề pa trang
		'Demo Thực đơn', #3 Tiêu đề pa thực đơn
		'manage_options',
		'demo_menu', #4 Slug thực đơn con
		'hk_render_page' #5 callback function
	);

}

// add_submenu_page callback function
function hk_render_page() {
	echo '<h2>HocWordPress.vn</h2>';
}

Sau lúc thêm xong xuôi code trên vào file function, kết trái bạn sẽ được như hình đằng dưới. Hình đằng dưới cũng bao gồm chua thích những phần tử ở trong suốt hàm add_submenu_page().

Lời kết

Tao hy vọng những bạn sở hữu thể ứng dụng giải pháp này trong suốt quá trình lớn mạnh theme hoặc plugin WordPress mực tàu tui. Đặc thù lúc bạn cần tạo một số trang ghim đặt cho những custom post type.

Trường hợp những bạn thấy bài bác viết lách này hữu lợi ích, hãy bình phẩm luận và san sẻ bài bác viết lách này. Ngoài vào, bạn sở hữu thể theo dõi chuyên trang mục Thủ thuật WordPress và follow Facebook để biết thêm nhiều tri thức mới tổng nha.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *