Add theme support trong wordpress

Vậy Add theme support trong suốt wordpress như thế nào và ứng dụng nó vào sao ?

Trong suốt quá trình thiết kế theme wordpress phần header (logo và phông banner) và background thứ toàn trang( phông tuần image và màu)  hai vách phần này chúng ta đều với thể cho người tận dụng theme tự do sắm lựa.

Add_theme_support() là một hàm để khai báo công năng mà theme với tương trợ. Nó được khai báo trong suốt file functions.php thứ theme. Nó với thể được khai báo đằng ngoài hoặc lắp vào hook after_setup_theme. Trong suốt bài bác viết lách này, tôi sẽ san sẻ một số khai báo công năng tương trợ cho theme tuần hàm add_theme_support().

Cú pháp hàm add_theme_support()

Cú pháp: add_theme_support ( chuỗi công năng );

function theme_setup() {
   add_theme_support( 'Công năng 1' );
   add_theme_support( 'Công năng 2' );
   add_theme_support( 'Công năng n' );
}
add_action( 'after_setup_theme', 'theme_setup' );

Công khai 1 số công năng tê bản:

1: Theme tương trợ Post Thumbnails

add_theme_support( 'post-thumbnails' );

2: Theme tương trợ đổi logo


add_theme_support(

        ‘custom-logo’,

        array(

            ‘height’      => $logo_height,

            ‘width’       => $logo_width,

            ‘flex-height’ => true,

            ‘flex-width’  => true,

        )

    );

3: Tùy chỉnh  background:

 $bg_defaults = array(

        'default-image'          => '',

        'default-preset'         => 'default',

        'default-size'           => 'cover',

        'default-repeat'         => 'no-repeat',

        'default-attachment'     => 'scroll',

    );

    add_theme_support( 'custom-background', $bg_defaults );

4: Tương trợ HTML 5

add_theme_support( 'html5', array( 'comment-list', 'comment-form', 'search-form', 'gallery', 'caption' ) );

5: Toan thể post:

$post_formats = array('aside','image','gallery','video','audio','link','quote','status');

    add_theme_support( 'post-formats', $post_formats);

Lời kết

Như vậy tôi hãy giúp những bạn hiểu hơn về hàm add support theme trong suốt wordpress rất đơn thuần dễ hiểu rồi.

Ví như những bạn thấy hoặc với thể theo dõi chuyên trang mục thủ thuật wordpress để biết thêm nhiều tri thức mới tổng nha.

Hãy follow fanpage để nhận được những bài bác viết lách mới nhất nhé : Hocwordpress Group

Chúi bạn với những tri thức về  wordpress thú vị và hoặc ho !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *